วันที่ 4 สิงหาคม 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย  ได้นำ เตียงสนาม และสิ่งของ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก อำเภอลำพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปใช้ประโยชน์ ในสภาวะโรคระบาด COVID-19

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ เตียงสนาม และสิ่งของ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก อำเภอลำพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปใช้ประโยชน์ ในสภาวะโรคระบาด COVID-19

โครงการและกิจกรรม วันที่ 4 สิงหาคม 2564มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำ เตียงสนาม และสิ่งของ มอบให้แก่เจ้าหน้าที่...