กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น