เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ด้วยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ มูลนิธิหลวงตาน้อย องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ จึงจัดพิธีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
โดยพิธีการได้มีการ จุดดอกไม้ธูปเทียนโดย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ และมีการบรรยายถึงความสำคัญ และพระราชกรณีกิจที่ล้วนทรงเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง และการเป็นตัวอย่างในการประพฤติตนอันดีงาม โดยคณาจารย์ของมูลนิธิหลวงตาน้อย
จากนั้นเป็นการถวายความเคารพตอหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงท้ายพิธีการ
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความทราบซึ้ง และปิติยินดี