มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร 18 ก.ย 62