มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ บริจาครถยนต์ จำนวน 8 คัน ที่ได้รับมากจากผู้ใจบุญ มอบให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัด

สกลนคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ในการฝึกอาชีพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ