ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม ประกวดการแข่งขันดนตรี ในรายการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวแทนเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อยได้เข้าร่วม ประกวดการแข่งขันดนตรี ในรายการ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการและกิจกรรม ...