วันที่ 14 ตุลาคม 2565

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดโครงการ Be With You ในกิจกรรม “ถุงหอมถนอมใจ” ณ มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยมี นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย, ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อยได้ให้การอบรมธรรมะและหลักธรรมแก่นักศึกษาที่มาจัดกิจกรรม โดย รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, นายจิรายุทธ จิระธนวิทย์ เป็นผู้ให้การอบรม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ