วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมสนับสนุน ถุงยังชีพ 150 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบแก่กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ จะได้บรรเทาความเดือนร้อนเป็นการเบื้องต้น และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมสนับสนุน ถุงยังชีพ 150 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบแก่กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่ จะได้บรรเทาความเดือนร้อนเป็นการเบื้องต้น และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอขอบพระคุณวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดนครปฐม ในความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมรถจักรยาน มูลนิธิหลวงตาน้อย มีความประสงค์ที่จะนำไปบริจาคต่อให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อยขอขอบพระคุณวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดนครปฐม ในความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมรถจักรยาน มูลนิธิหลวงตาน้อย มีความประสงค์ที่จะนำไปบริจาคต่อให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบผ้าอ้อมอนามัยผู้ใหญ่ ให้กับนางชนิตา สวัสดี ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีตัวแทนมารับสิ่งของ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบผ้าอ้อมอนามัยผู้ใหญ่ ให้กับนางชนิตา สวัสดี ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีตัวแทนมารับสิ่งของ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุทองอุไร นำโดยประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ พร้อมภรรยา, บริษัท ชาญธน การ์เมนท์, มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต), กลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน ถุงยังชีพ ตุ๊กตา จักรยาน ข้าวสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า มามอบให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่สาขาบ้านป่าหวาย จังหวัดตาก ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย ดร.วิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุทองอุไร นำโดยประธานประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ พร้อมภรรยา, บริษัท ชาญธน การ์เมนท์, มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕ (พระใหญ่ภูเก็ต), กลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน ถุงยังชีพ ตุ๊กตา จักรยาน ข้าวสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า มามอบให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่สาขาบ้านป่าหวาย จังหวัดตาก ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โครงการและกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดย ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับนางอนันต์ โพธิแดง ผู้ป่วยติดเตียง โดยมี น.ส.อิสรีย์ กลิ่นผล เป็นผู้มารับมอบแทน ขออนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดย ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับนางอนันต์ โพธิแดง ผู้ป่วยติดเตียง โดยมี น.ส.อิสรีย์ กลิ่นผล เป็นผู้มารับมอบแทน ขออนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ

โครงการและกิจกรรม