วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นำสิ่งของ ข้าวสาร หนังสือจำนวน 1,500 เล่ม มอบให้แก่ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นำสิ่งของ ข้าวสาร หนังสือจำนวน 1,500 เล่ม มอบให้แก่ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการและกิจกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2563นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ รศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการ นำสิ่งของ ข้าวสาร หนังสือจำนวน 1,500 เล่ม มอบให้แก่ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย...
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2563นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ นายจิรายุทธ จิระธนวิทย์ กรรมการ นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์...
วันที่ 22 ธันวาคม 2563  มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มอบให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2563นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร และรศ.วิรัตน์ กางทอง นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่...
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการและกิจกรรม วันที่ 22 ธันวาคม 2563นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร และรศ.วิรัตน์ กางทอง นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด...
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มอบสิ่งของโรงเรียนบ้านคลองโยง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 มอบสิ่งของโรงเรียนบ้านคลองโยง

โครงการและกิจกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2563นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของ อาทิ ตุ๊กตา ขนม นม ฯลฯ มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโยง...