12 สิงหาคม 2563 มอบวิวแชร์ ให้นายสนิท สร่ายเพชร

12 สิงหาคม 2563 มอบวิวแชร์ ให้นายสนิท สร่ายเพชร

โครงการและกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และนางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และรศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิ...