09 สิงหาคม 2563

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบอาหาร ให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ ได้มอบหมาย รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และรศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อยเป็นผู้ส่งมอบ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ