มูลนิธิหลวงตาน้อยได้สนับสนุน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแตก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แก่ผู้ป่วย ทางมูลนิธิหลวงตาน้อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสิ่งของ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ