มูลนิธิหลวงตาน้อย โดยคุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และคุณวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดยรศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ รศ.วิรัตน์ กางทอง และนายประพัฒน์พงษ์ วัชระโสภา พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ส่งมอบ อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ ให้แก่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ