มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากมูลนิธิพุทไธสวรรค์,ฝ่ายการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคลสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย,สำนักงานนิติบุคคล ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านต่างๆ และสมาชิกของหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้นำสิ่งของทั้งหลายมามอบให้ที่มูลนิธิฯด้วยตนเอง ทางเราได้นำสิ่งของ
มามอบให้กับ โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล อ แม่สาย จ เชียงราย ขออนุโมทนาบุญ สาธุ