วันที่ 11 ตุลาคม 2565

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้จัดฝึกวิชาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่น้องในอุปการะของมูลนิธิหลวงตาน้อย