วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ในโครงการ “หัวใจพระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และคุณวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิก มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ รศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการ/ที่ปรึกษา และนายประพัฒน์พงศ์ วัชระโสภา ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำอาหาร และเครื่องดื่ม มาบริการ ภายในงาน ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ