ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิหลวงตาน้อย

มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นที่ สร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม บูรณาการสู่สังคม

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ เลขทะเบียนที่ สน. 69/58 จังหวัดสกลนคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 117 เล่มที่ 135 ตอน 13ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561                             ที่ตั้งชื่อมูลนิธิหลวงตาน้อย เพราะเป็นการให้เกียรติพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่ทำงานเครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขง คณะกรรมการและจิตอาสา จึงมีมติ ตั้งชื่อมูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย บัญญัติถึงราชการที่ต้องมีในคำขอจดทะเบียนมูลนิธิ ตามมาตรา 114 ปัจจุบัน มติที่ประชุมได้ให้ นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา เป็นประธานมูลนิธิ พร้อมคณะกรรมการอีก 16 คน

มูลนิธิหลวงตาน้อย ดำเนินงานด้านช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่มีความมุ่งมั่นกลับตนเป็นคนดี  งานรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  งานพัฒนาอาชีพ งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชุมชนประเทศเพื่อนบ้านและถิ่นทุรกันดาร    งานพัฒนาอาสาสมัคร และการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ประชาคมอาเซียน และยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (Internet) สังคมเมือง และสังคมชนบท มีหน้าที่ในการให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับผู้คนในสังคม ดังเป้าหมายขององค์กร คือ “สร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม บูรณาการสู่สังคม” ให้บุคคลที่มูลนิธิดูแล เป็นผู้มีจิตใจอันงดงาม อาสาทำงานโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ด้วยใจบริสุทธิ์

ใบแต่งตั้งมูลนิธิ