ประวัติความเป็นมาของ มูลนิธิหลวงตาน้อย

มูลนิธิหลวงตาน้อย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นที่ สร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม บูรณาการสู่สังคม

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยพัฒนาขึ้นจาก สำนักงานเครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมศีลธรรม เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ งานด้านช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย งานรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข     งานพัฒนาอาชีพ งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชุมชนประเทศเพื่อนบ้านและถิ่นทุรกันดาร    งานพัฒนาอาสาสมัคร และการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อสอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ประชาคมอาเซียน และยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (Internet) สังคมเมือง และสังคมชนบท มีหน้าที่ในการให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับผู้คนในสังคม ดังเป้าหมายขององค์กร คือ “สร้างคนดีให้เป็นคนเก่ง ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม บูรณาการสู่สังคม”

ใบแต่งตั้งมูลนิธิ